CONDICIONS GENERALS I POLÍTICA DE PRIVACITAT.

Dades Identificatives

María Alicia Linares Roger (en el successiu, “ALICIA LINARES”), amb NIF: 36519637-F, és la propietària del web http://www.alicialinares.com.

ALICIA LINARES té el seu domicili professional a la Ronda General Mitre, 39, 8º-A, CP 08017 de Barcelona, telèfon de contacte + 34 661 37 45 14 i correu electrònic alicia@alicialinares.com

Objecte

La present pàgina web té un caràcter merament informatiu de l’activitat professional i divulgativa del seu titular. Per a la contractació de qualsevol servei professional haurà de posar-se en contacte amb la titular.

Condicions generals dels serveis contractats a través d’Eventbrite

Alguns serveis poden ser contractats a través de https://www.eventbrite.es. Els seus ‘Termes’ poden consultar-se a l’adreça web indicada. Addicionalment ALICIA LINARES informa de les condicions següents:

 • L’import dels serveis s’indica amb els impostos inclosos.
 • Només es reemborsarà l’import abonat en la contractació d’un servei quan s’hagi sol·licitat la seva cancel·lació, a l’adreça de correu electrònic alicia@alicialinares.com, amb un mínim de 7 dies d’antelació respecte al seu començament.

Propietat intel·lectual

Totes les marques, noms comercials o signes distintius de qualsevol classe que apareixen en aquest web són propietat d’ALICIA LINARES o, en el seu cas, de tercers que han autoritzat el seu ús, sense que pugui entendre’s que l’ús o accés al portal i/o als continguts atribueixi a l’usuari cap dret sobre les marques citades, noms comercials i/o signes distintius, i sense que puguin entendre’s cedits a l’usuari cap dels drets d’explotació que existeixen o puguin existir sobre els continguts esmentats.

De la mateixa manera, els continguts són propietat intel·lecutal d’ALICIA LINARES, o de tercers en el seu cas, per tant, els drets de propietat intel·lectual són titularitat d’ALICIA LINARES o de tercers que han autoritzat el seu ús, a qui correspon l’exercici exclusiu dels drets d’explotació dels mateixos en qualsevol forma i, en especial, els drets de reproducció, distribució, comunicació pública i transformació.

La utilització no autoritzada de la informació continguda en aquest web, així com la lesió dels drets de propietat inte·lectual o industrial d’ALICIA LINARES o de tercers inclosos en la pàgina que hagin cedit continguts donarà lloc a les responsabilitats establertes legalment.

Hiperenllaços i continguts del web

Aquelles persones que es proposin establir hiperenllaços entre la seva pàgina web i la d’ALICIA LINARES hauran d’observar i complir les següents condicions:

 • No serà necessària autorització prèvia quan l’hiperenllaç permeti únicament l’accés a la pàgina d’inici, però no podrà reproduir-la de cap manera. Qualsevol altra forma d’hiperenllaç requerirà l’autorització expressa i inequívoca per escrit per part d’ALICIA LINARES.
 • No es crearan “marcs” (frames) amb les pàgines web ni sobre les pàgines web d’ALICIA LINARES.
 • No es realitzaran manifestacions o indicacions falses, inexactes, o ofensives sobre ALICIA LINARES, els seus empleats o col·laboradors, o de les persones que s’esmenten o llisten en la pàgina per qualsevol motiu, o dels usuaris de la pàgina, o dels continguts sumbministrats.
 • No es declararà ni es farà entendre que l’ALICIA LINARES ha autoritzat l’hiperenllaç o que ha supervisat o assumit de qualsevol forma els continguts oferts o posats a disposició de la pàgina web en què s’estableix l’hiperenllaç.
 • La pàgina web en què s’estableixi l’hiperenllaç només podrà contenir allò estrictament necessari per a identificar el destí de l’hiperenllaç.
 • La pàgina web en què s’estableixi l’hiperenllaç no contindrà informacions o continguts il·lícits, contraris a la moral i als bons costums generalment acceptats i a l’ordre públic, així com tampoc contindrà continguts contraris a qualsevol drets de tercers.

En allò relatiu a les pàgines web de tercers a què es pugui accedir a través d’enllaços insertats a http://www.alicialinares.com, ALICIA LINARES no assumeix cap responsabilitat per la informació continguda en elles. La finalitat dels enllaços esmentats és merament informativa. Si ALICIA LINARES tingués coneixement de que en les esmentades webs existís alguna informació o comportament il·lícit o lesiu de béns i drets suprimirà tan aviat com sigui possible els enllaços afectats.

Aspectes tècnics

ALICIA LINARES no garanteix la inexistència d’interrupcions o errors en l’accés a la pàgina, als seus continguts, ni que aquests es trobin actualitzats. En consequència, ALICIA LINARES no es responsabilitza dels danys i perjudicis de qualsevol mena rebuts per l’usuari a causa d’errors o desconnexions a les xarxes de telecomunicacions que produeixin la suspensió, la cancel·lació o la interrupció del servei del portal. ALICIA LINARES tampoc garanteix l’absència de virus i altres elements que puguin produïr danys en els sistemes informàtics dels clients i ususaris.

ALICIA LINARES exclou qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de tota mena que es puguin produir per falta de disponibilitat, continuïtat o qualitat del funcionamient de la pàgina i dels continguts així com dels derivats de l’existència de virus i altres elements que puguin fer malbé els sistemes informàtics dels clients i/o usuaris.

Espais i eines de participació

ALICIA LINARES posa a disposició de l’usuari la possibilitat de realitzar comentaris a les entrades de la secció “Blog” per a fomentar la conversa i l’intercanvi d’idees i opinions entre els usuaris i l’autora. El seu objectiu és romandre obert i accessible a qualsevol persona sempre i quan es respectin unes normes de convivència i respecte bàsiques.

Amb aquesta finalitat, s’estableixen les normes de participació següents:

 • En cap cas es permetrà la publicació de continguts que de forma manifiesta fomentin l’odi, el menyspreu o la discriminació per motius de naixement, raça, sexe, religió, nacionalitat, opinió o qualsevol altra circumstància personal o social.
 • Tampoc es toLeraran, en cap cas, els intents de suplantar la identitat de terceres persones ni la publicació de dades de contacte privades.
 • Tampoc s’aprovaran missatges que continguin ‘spam’ ni aquells amb enllaços a llocs que no tinguin res a veure amb el motiu de la conversa.
 • Es busquen missatges adequats per a un intercanvi d’opinions de manera que no es permetran els atacs ni els missatges no relacionats amb la conversa.
 • L’usuari és responsable de la totalitat de les manifestacions a internet igual que a qualsevol altre mitjà o lloc.
 • Els missatges dels usuaris no es corresponen necessàriament amb l’opinió de la titular de la pàgina web.
 • ALICIA LINARES es reserva el dret de suprimir, per qualsevol raó i sense previ avís, qualsevol informació o contingut generat en els espais de participació.
 • Per a denúncia dels missatges o continguts inadequats, ALICIA LINARES posa a disposició l’adreça de correu electrònic alicia@alicialinares.com així com el formulari en l’apartat del web ‘Contacte’.
 • ALICIA LINARES declina expressament qualsevol responsabilitat provinent dels continguts publicats pels usuaris, sense perjudici de la qual cosa adoptarà les mesures oportunes per a detectar i atendre reclamacions sobre possibles activitats il·lícites per part dels mateixos, reservant-se expressament la possibilitat d’interrompre en qualsevol moment i sense previ avís, temporal o definitivament, el servei de participació ofert a qualsevol usuari de qui els seus continguts puguin ser considerats il·legals, prohibits o simplement inadequats.

Protecció de Dades de Caràcter Personal

María Alicia Linares Roger té la condició de responsable del fitxer de les dades de caràcter personal facilitats i garanteix l’existència d’unes mesures de seguretat adequadres per a la protecció de les dades.

De conformitat amb allò establert a la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (LOPD), els usuaris i/o clients d’aquesta pàgina web queden informats de que quan utilitzin els nostres formularis o correus electrònics de contacte estaran autoritzant ALICIA LINARES al tractament de les seves dades de caràcter personal i al resgitre d’aquestes en un fitxer en el seu domicili professional, Ronda General Mitre, 39, 8º-A, CP 08017 de Barcelona.

La recollida i tractament de les dades personals tenen com a finalitat atendre les consultes, peticions o suggeriments pertinents i, un cop establerta una relació professional amb la titular, al manteniment de la mateixa, l’assessorament i informació en la contractació i durant la vigència dels contractes, així com l’enviament d’informació sobre els productes i/o serveis oferts per ALICIA LINARES.

De la mateixa manera, s’informa al client que pot exercir en tot moment, en relació amb les seves dades de caràcter personal, els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, raó per la qual haurà de dirigir-se a ALICIA LINARES, com a responsable del fiter, a l’adreça de correu electrònic alicia@alicialinares.com, acreditant la seva identitat amb una fotocòpia del DNI o del document oficial que l’identifiqui.

Notificacions

Totes les notificacions i comunicacions per part d’ALICIA LINARES a clients i usuaris realitzades per qualsevol mitjà es consideraran eficaces amb caràcter general.

Legislació aplicable i jurisdicció

La present pàgina web i tot el seu contingut es regeix per la legislació espanyola i queda sotmesa a la jurisdicció dels Tribunals de Barcelona per a qualsevol disputa, reclamació o controvèrsia derivada de la pàgina, així com dels seus continguts, i sobre la interpretació, aplicació, compliment o incompliment d’allò aquí establert.

Las Condicions Legals i la Política de Privacitat es revisen periòdicament per a assegurar-ne la seva vigència, raó per la qual poden ser modificades.

Barcelona, 8 de setembre de 2015.